Ammatilliset asiat

Sairaalafyysikon toiminnasta säädetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä vuonna 1994 annetussa laissa (559/1994) ja asetuksessa (564/1994). Sen mukaan ammatti on nimikesuojattu ja koulutuksen hyväksyy Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira). Sairaalafyysikon erikoistumiskoulutus on määritelty korkeakoulututkintojen järjestelmää käsittelevässä asetuksessa (464/1998). Säteilyn lääketieteellisestä käyttöä koskevassa asetuksessa (423/2000) sairaalafyysikko on määritelty välttämättömäksi lääketieteellisen fysiikan asiantuntijaksi. Valmisteilla on myös uusi direktiivi, jota varten Medical Physics Expert -termi määritellään yhtenäisesti koko EU:n alueella (lisätietoja).

Erikoissairaalafyysikko
Sairaalafyysikot ry:n Kirjauslautakunta toteaa pyydettäessä EFOMP:in mukaisen erikoissairaalafyysikon pätevyyden ja antaa todistuksen erikoissairaalafyysikon pätevyysvaatimusten täyttymisestä. Lähetä kirjauslautakunnalle yhdistyksen sihteerin osoitteella hakemus liitteineen.  Lue lisää.

Täydennyskoulutus – Continuous Professional Development (CPD)
Ammattitaidon jatkuva ylläpitäminen on nopeasti kehittyvän lääketieteen ja tekniikan kanssa työskenteleville välttämätöntä. Sen dokumentointia edellytetään pian jopa lainsäädännön voimalla.
Sairaalafyysikot ry:llä on kansallinen seurantajärjestelmä, johon dokumentoidaan sekä sairaalafyysikoiden täydennyskoulutuksen määrä että muu ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi tehty työ, kuten julkaisut, opetustyö ja opinnäytetöiden valvonta. CPD-järjestelmää ei sovelleta erikoistuviin fyysikoihin. Järjestelmää ylläpitää yhdistyksen sihteeri, jolle CPD-lomake lähetetään.
CPD-seurantajärjestelmistä pisteytyksineen ovat antaneet suosituksensa sekä pohjoismainen (NACP) että eurooppalainen (EFOMP) sairaalafyysikkojärjestö

Sairaalafyysikon eettiset säännöt