Lääketieteellisen fysiikan asiantuntija

Valtioneuvoston asetuksessa ionisoivasta säteilystä (1034/2018) määrätään seuraavasti:

19 § Lääketieteellisen fysiikan asiantuntijan käyttäminen

Toiminnanharjoittajan on huolehdittava, että lääketieteellisen fysiikan asiantuntija on tiiviisti mukana sädehoitotoiminnassa, lukuun ottamatta vakiintuneita isotooppihoitoja.

Lääketieteellisen fysiikan asiantuntijaa on käytettävä muussa kuin 1 momentissa tarkoitetussa isotooppihoidossa sekä toimenpideradiologiassa, tietokonetomografiassa ja muussa suurta lääketieteellistä altistusta aiheuttavassa toiminnassa.

Muussa kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitetussa toiminnassa lääketieteellisen fysiikan asiantuntijaa on käytettävä toimintaa aloitettaessa ja tämän on oltava käytettävissä toiminnan aikana.

Poiketen siitä, mitä 3 momentissa säädetään, terveydenhuollon hammasröntgenkuvaukseen, jossa käytetään panoraamatomografialaitetta, kefalostaattia tai hammasröntgenlaitetta, jolla kuvataan suun sisään asetettavalle kuvailmaisimelle, on käytettävä lääketieteellisen fysiikan asiantuntijaa, jos jossakin 20 §:ssä tarkoitetussa asiassa tarvitaan neuvoja.

Säteilylain 14 luvussa tarkoitettuun kuvantamiseen terveydenhuollon laitteella sovelletaan 3 ja 4 momenttia.

 

20 § Lääketieteellisen fysiikan asiantuntijan käytön osa-alueet

Lääketieteellisen fysiikan asiantuntijaa on käytettävä lääketieteellisen altistuksen dosimetriasta huolehtimiseen mukaan lukien säteilyaltistuksen määrittämiseen tarvittavat fysikaaliset mittaukset sekä antamaan säteilylaitteita koskevia neuvoja.

Lääketieteellisen fysiikan asiantuntijaa on lisäksi käytettävä:

1) henkilön, johon kohdistuu lääketieteellistä altistusta sekä raskaana olevan tutkittavan, hoidettavan tai toimenpiteen kohteena olevan henkilön sikiön säteilysuojelun optimoinnissa;

2) potilaan säteilyaltistuksen vertailutasoihin vertaamisessa;

3) tavanomaisten radiologisten tutkimusten, toimenpiteiden ja hoitojen suorittamista koskevien ohjeiden laadinnassa;

4) mittalaitteistojen valinnassa;

5) säteilylaitteiden teknisessä määrittelyssä;

6) käyttötilojen suunnittelussa;

7) säteilylaitteiden laadunvarmistusohjelman suunnittelussa ja toteuttamisessa;

8) laitteiden vastaanottotarkastuksissa ja laitteiden käytönaikaisten hyväksyttävyysvaatimusten ja muiden laitteita ja niiden käyttöä koskevien vaatimusten täyttymisen osoittamisessa;

9) turvallisuusarvion laatimisessa lääketieteellisen altistuksen osalta;

10) suunnitellusta poikkeavien lääketieteellisten altistusten selvittämisessä sekä vastaavien tapahtumien estämiseksi tarpeellisten toimenpiteiden suunnittelussa;

11) henkilöstön säteilysuojelukoulutuksen suunnittelussa ja järjestämisessä. 

 

Säteilylaissa (859/2018) puolestaan määrätään

38 § Lääketieteellisen fysiikan asiantuntijan kelpoisuus

Lääketieteellisen fysiikan asiantuntijalla on oltava terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain nojalla oikeus käyttää sairaalafyysikon ammattinimikettä.

 

Sairaalafyysikoita on jo pitkään toiminut säteilynkäytön asiantuntijatehtävissä keskussairaaloiden ja yliopistosairaaloiden sädehoitoyksiköissä, isotooppilaboratorioissa ja radiologian klinikoilla. Kuitenkin, röntgentoimintaa harjoitetaan laajasti pienemmässä mittakaavassa aluesairaaloissa, terveyskeskuksissa sekä yksityisissä röntgenlaitoksissa ja lääkäriasemilla. Yllä mainittu lainsäädäntö edellyttää, että lääketieteellisen fysiikan asiantuntemus on käytettävissä myös tällaisessa pienemmän mittakaavan röntgentoiminnassa.

Mistä lääketieteellisen fysiikan asiantuntemusta saa? Mahdollisuuksia on pääsääntöisesti kaksi:

  1. Jotkin keskussairaalat ja yliopistosairaalat myyvät palvelua alueensa aluesairaaloille ja/tai terveyskeskuksille. Tämä on mahdollista vain, mikäli myyvällä sairaalalla on riittävät fyysikkoresurssit.
  2. Palvelun voi ostaa yksityisesti joko yritykseltä tai yksittäiseltä sairaalafyysikolta (ainoa mahdollinen tapa yksityisille röntgenlaitoksille).

Terveyskeskukset ja aluesairaalat voivat siis ottaa yhteyttä oman alueensa keskus- tai yliopistosairaalan ylifyysikkoon tai radiologian klinikan ylilääkäriin tai professoriin.  Yksityisesti sairaalafyysikon asiantuntijapalveluita ostavat voivat ottaa suoraan yhteyttä yrityksiin tai sairaalafyysikoihin.

 

Lisää termistöä