Simulated and measured dose response characteristics of detectors used for CT dosimetry

A. Hakanen, Simulated and measured dose response characteristics of detectors used for CT dosimetry– Physics in Medicine and Biology 57 (2012) N319 http://stacks.iop.org/0031-9155/57/N319

Röntgentietokonetomografiassa (TT) potilasannosmäärityksiin käytetään tavallisesti tutkimusaukon keskellä ilmassa mitattua annoksen ja pituuden tuloa tai keilan nominaalileveyteen normitettua annosta eli TT:n annosindeksiä, jossa integrointipituus on 100 mm (CTDI100). Eurooppalaisissa TT:n laatukriteereissä tälle suureelle on annettu vertailuarvot sylinterimäisissä akryylimuovisissa pää- ja vartalofantomeissa, joita myös voidaan käyttää potilaalle aiheutuvan säteilyaltistuksen arviointiin.

Tässä työssä tutkittiin kahden erityyppisen TT:n annosmittarin vasteita ilmassa ja pää- ja vartalofantomien keskiakseleilla mittauksin ja Monte Carlo simulaatioin. Simulaatioissa käytettiin EGSnrc ohjelmistoa ja IEC standardin mukaisia röntgendiagnostiikan annosmittarien kalibrointiin tarkoitettuja säteilylaatuja. Käyttäen valmistajien antamia materiaali- ja kokotietoja luotiin mallit pienikokoiselle pii-ilmaisimelle ja kahdelle puikkomaiselle ilmatäytteiselle ionisaatiokammiolle. Mittausten ja simulaatioiden yhtäpitävyyttä testattiin aluksi ilmassa kuudella röntgenspektrillä ja sen jälkeen pää- ja vartalofantomeissa keskityttiin yhteen TT:n annosmittarin kannalta keskeiseen kalibrointisäteilylaatuun. Simuloimalla vertailuilmatilavuuteen absorboitunutta annosta pää- ja vartalofantomeissa ilmaisimille voitiin määrittää laatutekijöitä ilmassa ja fantomissa tapahtuvien annosmittausten välillä.

Tulosten perusteella sylinterimäisissä pää- ja vartalofantomeissa puikkokammiolla mitatut TT:n annosindeksit ovat konservatiivisia annosarvioita johtuen ilmassa kalibroidun ilmaisimen ylivasteisuudesta fantomissa. Annosarviot näyttäisivät jäävän konservatiiviselle puolelle jopa tavanomaisessa 140-150 mm pitkässä vartalofantomissa, jossa havaitaan 7% pienempi CTDI100 kuin puolta pidemmässä vartalofantomissa. Pii-ilmaisimella laatutekijä ilmassa ja fantomissa tapahtuvien annosmittausten välillä oli lähempänä ykköstä. Annosprofiilin mittausohjelmistolla varustetun mittarin todettiin soveltuvan TT:n annosmittariksi vaihtelevilla keilanleveyksillä. Profiilin mittaus tällä mittarilla edellyttää pöydän pituussuuntaisen liikkeen, joka ei liene kaikilla TT-laitteilla valmiina optiona.